Ochrana osobních údajů


Obecné zásady ochrany osobních údajů uživatelů na webu www.lagartocafe.cz (dále jen „Zásady“)

Tyto obecné zásady ochrany osobních údajů vydává společnost Lagarto Group s.r.o., IČ 28702719, se sídlem Obrnice, Mírová 13, PSČ 435 21, společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 27569 (dále jako "společnost“ nebo „správce“). 

Správce při zpracování osobních údajů postupuje v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, ve znění pozdějších předpisů.

Správce zpracovává osobní údaje uživatelů a návštěvníků zaregistrovaných na webu www.lagartocafe.cz pod podmínkou, že mu registrovaný uživatel či návštěvník poskytl pro tyto účely sám a dobrovolně svůj souhlas. Správce uchovává tyto osobní údaje a zpracovává je pouze k účelům stanoveným zákonem a dále k účelům, ke kterým mu byl poskytnut uživatelem či návštěvníkem souhlas. Těmito dalšími souhlasy jsou: 

 1. pořádání spotřebitelských her, soutěží a loterií
 2. zasílání newsletterů a jiných uživatelských nabídek
 3. provoz systémů hodnocení provozu a obsahu na serveru www.lagartocafe.cz 
 4. profilace uživatelů
 5. vedení věrnostního systému
 6. vyřízení oznámení o ilegálním obsahu nacházejícím se na úložišti serveru www.lagartocafe.cz
 7. měření návštěvnosti, uživatelského chování na webu www.lagartocafe.cz a jeho vyhodnocování

Osobní údaje jsou správcem zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, nejdéle však po dobu, po kterou trvá registrace na webu www.lagartocafe.cz, popřípadě stanovenou příslušnými právními předpisy a v souladu s nimi. 

Osobní údaje uživatelů, které správce serveru www.lagartocafe.cz zpracovává v rámci provozu zákaznického programu na www.lagartocafe.cz, obsahují zejména jméno, příjmení, údaj o bydlišti, e-mail a přihlašovací heslo. Pro některé další účely zpracovává provozovatel i další osobní údaje o uživatelích, například telefonní číslo, stav věrnostních bodů, datum registrace, datum přihlášení, název poskytovatele internetových služeb, adresu IP, cookies a MAC adresu. 

K výše uvedeným osobním údajům má přístup pouze správce a osoby, které jsou ve vztahu k němu v pracovně právním či obdobném poměru nebo na základě smlouvy a správcem a pouze za výše uvedenými účely zpracování. Přístup a nakládání s osobními údaji zpracovávanými správcem podléhá interním bezpečnostním předpisům provozovatele. Přístup a nakládání s osobními údaji, které zpracovává zpracovatel se řídí uzavřenou smlouvou o zpracování osobních údajů.

Správce zpřístupní osobní údaje uživatelů třetím osobám pouze v případech, kdy mu to bude ukládat nebo umožňovat zákon, jinak jen výlučně se souhlasem takového uživatele.


Subjekt údajů (uživatel) má ve vztahu k poskytnutým údajům následující práva:

 1. Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 2. Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:
  1. účely zpracování;
  2. kategorie dotčených osobních údajů;
  3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
  4. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
  5. existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
  6. právo podat stížnost u dozorového úřadu;
  7. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
  8. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.
 3. Subjekt údajů má právo na kopii zpracovávaných osobních údajů.
 4. Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů.
 5. Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.
 6. Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat za podmínek stanovených v čl. 17 Nařízení GDPR.
 7. Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování za podmínek uvedených v čl. 18 Nařízení GDPR.
 8. Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:
  1. zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b); a
  2. zpracování se provádí automatizovaně.
 9. Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních.
 10. Subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  1. Požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení.
  2. Požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.
  3. Svůj souhlas ve smyslu ustanovení čl. 13, odst. 2., písm. c) kdykoli odvolat.
  4. Ve smyslu ustanovení čl. 13, odst. 2., písm. d) podat stížnost u dozorového úřadu.


Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Provozovatel tímto upozorňuje uživatele, že jeho osobní údaje mohou být za účelem nabízení obchodu a služeb předávány společnostem, majetkově ovládaným anebo ovládajícím provozovatelem, není-li v podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak. Případný nesouhlas s tímto předáváním je nutné vyjádřit písemně.